Zarejestruj firmę

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

*
*
*
*
*
*
Kraj: Polska

Polityka ochrony danych

 

Zasady podstawowe

Administratorem danych jest MenagoCRM Sp. z o.o., zwana dalej Menago, ul. Sieradzka 113, 81-503 Gdynia, NIP 5862246115, Menago jako administrator danych, przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Platformy dental24 oraz dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Produkty i usługi oferowane i realizowane na platformie cyfrowej nie są kierowane do osób fizycznych a do firm. Portal nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych..

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz pliki cookies

Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Menago wyłącznie w celach związanych z administrowaniem Platformy oraz służą do zbierania statystycznych informacji. Mechanizm cookies wykorzystywany jest do personalizacji dostarczanych treści, umożliwienia działania funkcjonalności modułów systemu zdefiniowanych w Regulaminie Platformy i do identyfikacji Użytkownika.
Brak blokady plików cookies na urządzeniach korzystających z platformy oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możliwe jest samodzielne zarządzanie cookies, zmieniające ustawienia przeglądarki.

Dane osobowe

Podawanie danych osobowych nie jest konieczne do korzystania z funkcjonalności platformy. Menago jako administrator danych udostępnionych przez użytkownika, przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Platformy dental24. Dane Użytkowników nie są danymi osobowymi i przetwarzane są przez administratora w celach statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych na Platformie. Użytkownicy platformy – kontrahenci nie powinni przesyłać danych osobowych za pośrednictwem platformy jeżeli nie mają do tego podstaw prawnych.

Dane wymagane podczas rejestracji

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym można podzielić na obligatoryjne i nieobligatoryjne. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy obligatoryjnie podać następujące dane: nazwa, NIP i adres firmy, nazwa Użytkownika, adres poczty elektronicznej, hasło, powtórzenie hasła, wybrać rodzaj użytkownika. Nieobligatoryjne pola to: korespondencyjny i domyślny adres firmy, adresy oddziałów, identyfikator Skype, KRS i REGON firmy, nazwa użytkownika widoczna w systemie, numery telefonów do firmy i użytkowników oraz faksu do firmy. Do poprawnego zakończenia procesu rejestracji konieczna jest akceptacja regulaminu Platformy i poprawna weryfikacja skryptu zabezpieczającego rejestrację. Dodatkowo w przypadku korzystania z funkcjonalności płatnych niezbędne jest podanie dodatkowych danych: numeru telefonu, adresu do faktury / rachunku a w przypadku korzystania z modułu finansowego numeru konta bankowego.

Dane ujawniane w Profilu Firmy i Użytkownika

Na liście użytkowników widocznych w ramach zarejestrowanej firmy dostępna jest tylko nazwa użytkownika widoczna w systemie i rodzaj użytkownika. W profilu firmy wyświetlane są dane takie jak nazwa firmy i NIP, państwo, adres domyślny opcjonalnie z numerem telefonu i faksu. W profilu użytkownika dostępnym tylko dla użytkownika jest nazwa użytkownika, nazwa użytkownika widoczna w systemie, nazwa firmy. nazwa oddziału oraz e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu i adres skype. Dodatkowo w przypadku korzystania z kooperacji dane użytkownika zostaną udostępnione innym użytkownikom kooperującym.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Treści zamieszczane przez użytkowników w Platformie dostępne są wyłącznie dla administratora firmy, dla nich oraz adresatów wiadomości.

Treści Platformy

Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Platformie były aktualne i zgodne z prawdą.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane firm i użytkowników Platformy są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem odpowiednich i wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać, a także usunąć. Menago zastrzega sobie prawo do blokady konta użytkownika, którego udział w Platformie został zakończony, z uwagi na sprzeczne z regulaminem korzystanie z Platformy. W razie złożenia wniosku o usunięcie danych Menago zastrzega sobie prawo do czasowej blokady usunięcia konta firmy do czasu wygaśnięcia wszystkich rozpoczętych przez użytkownika procesów kooperacyjnych. Wniosek o usunięcie konta użytkownika administrator użytkownika przesyła do operatora platformy. Operator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Menago nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników na Platformie oraz za treści do których odnoszą się przekierowania zamieszczone przez Użytkownika na Platformie. Wypowiedzi te są wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Menago zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom Platformy korespondencji elektronicznej zawierającej informacje o zmianach w Platformie. W ramach finansowania kosztów utrzymania platformy do niektórych użytkowników mogą być także wysyłane treści reklamowe pod warunkiem wyrażenia przez nich na to zgody.

Informacje dodatkowe

Menago może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Administrator umieści w ramach Platformy informację o zmianach w Regulaminie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt z administratorem systemu: e-mail: admin@dental24.co

 

Regulamin Platformy dental24 www.dental24.co

1. Definicje

1) Usługodawca - MenagoCRM Sp. z o.o., zwana dalej Menago, ul. Sieradzka 113, 81-503 Gdynia, NIP 5862246115

2) Platforma dental24 zwana dalej Platformą - serwis internetowy posiadający adres www.dental24.co , którego właścicielem jest Usługodawca i w ramach którego Usługodawca świadczy usługi;

3) Usługi - Usługi świadczone przez usługodawcę w związku z prowadzeniem Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

4) Użytkownik – każdy przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował go, a następnie pomyślnie przeszedł procedurę rejestracyjną i weryfikacyjną, który uzyskał w ten sposób dostęp do usług oferowanych w ramach Platformy;

5) Profil użytkownika - zbiór danych dotyczących użytkownika, pozyskanych w procesie rejestracji i późniejszego korzystania z Platformy, podlegający ochronie zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Danych;

6) Konto - wpis istniejący w bazie danych Platformy, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem;

7) Cookies (ciasteczka) - informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika;

8) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

9) Moduły serwisu - elementy funkcjonalne, z których zbudowana jest Platforma, umożliwiające aktywność użytkownika w serwisie.

10) Forum - forum internetowe Platformy;

11) Czat - moduł umożliwiający prowadzenie dyskusji pomiędzy dwoma bądź więcej użytkownikami;

12) Moduł promocyjny - moduł umożliwiający nieinwazyjną promocję treści, poprzez wyświetlanie na stronach treści z opisem lub linkami do usług innych partnerów platformy

13) Kooperacja – funkcjonalność platformy polegająca na współpracy użytkowników różnych firm w celu wykonania procesów produkcyjnych w kooperacji

14) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

15) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

16) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

17) Flood - ciąg lub ciągi znaków - liter lub liczb, nie mający logicznego lub językowego uzasadnienia oraz nie wynikający z kontekstu prowadzonej kooperacji. Flood utrudnia prowadzenie dyskusji i jest niedopuszczalny. Definicja ta obejmuje także wielokrotne kopiowanie i wklejanie jednej wiadomości. Ostateczna decyzja zaliczająca wypowiedzi do "floodu" należy do Usługodawcy;

18) Serwis - oznacza zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, wraz z treściami, projektem, grafiką i mechanizmami informatycznymi, zamieszczonych pod unikalnym adresem internetowym;

19) Link - oznacza element strony internetowej, lub innego przekazu internetowego, którego wskazanie przez użytkownika Internetu powoduje przekierowanie tego użytkownika na Stronę Docelową;

20) Reklama - to forma reklamy internetowej, najczęściej grafika lub animacja na stronie, link tekstowy lub mailing.

21) Strona Docelowa - oznacza stronę lub strony internetowe wskazane przez Usługodawcę lub Reklamodawcę;

22) Program Partnerski - oznacza zbiór informacji określanych - indywidualnie dla każdego reklamowanego produktu lub usługi – przez Reklamodawcę, określający warunki realizacji Usługi Reklamowej Platformy,

23) Zdarzenie promocyjne - oznacza określone w Programie Partnerskim zdarzenie, takie jak unikalne kliknięcie, wypełnienie formularza (lead), sprzedaż online i inne, wynikające z prezentacji użytkownikowi Linku przez Wydawcę, lub odsłona reklamy, będące podstawą wynagrodzenia Wydawcy;

24) Usługa reklamowa - oznacza każdy przekaz zmierzający do poinformowania o towarach lub usługach, w szczególności do promocji sprzedaży towarów lub usług;

25) Regulamin - niniejszy Regulamin.

2. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
b) zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
c) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
d) zasady ochrony danych korzystających z Platformy.

2) Usługi w wersji podstawowej świadczone są przez Usługodawcę są nieodpłatnie; usługi dodatkowe, świadczone odpłatnie, są odpowiednio oznaczone i muszą być zaakceptowane przez Użytkownika

3) Usługodawca udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią oraz potwierdzenia tego faktu na etapie procesu rejestracji;

4) Nazwa Platformy, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność Usługodawcy;

5) Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Warunki techniczne świadczenia usługi

1) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

a) połączenie z siecią Internet o wystarczających parametrach,
b) graficzna przeglądarka internetowa z mechanizmem Cookie.

2) do korzystania z kooperacji w zakresie technologii CAD/CAM z wykorzystaniem platformy konieczne jest również wyposażenie zgodne z wymaganiami producentów poszczególnych urządzeń i programów

4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi

1) utworzenie i korzystanie z Konta w Platformie jest dobrowolne i bezpłatne;

2) warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków:

a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, z zastrzeżeniem, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
c) wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny komunikatów dotyczących Platformy,
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Usługodawcę do celów statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w Platformie,

3) Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług przyjmuje się otrzymanie przez Usługodawcę wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego;

5) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę poprzez złożenie wniosku do Usługodawcy o usunięcie swojego konta z Platformy; Operator w takim przypadku jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia takiego konta pod warunkiem zakończenia wszystkich rozpoczętych procesów kooperacji.

6) Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników. W szczególnych przypadkach usługodawca ma prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do usług świadczonych w ramach Platformy oraz do odmowy usunięcia jego danych, zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Danych;

7) Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Platformy unikalne konto;

8) Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora jakim są nazwa użytkownika podany w procesie rejestracji i hasło dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich ujawnienia.

5. Usługi

1) Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji otrzymuje dostęp do podstawowych funkcjonalności oferowanych przez Platformę oraz wybiórczo do usług dodatkowych uruchamianych na Platformie przez Usługodawcę, w zależności od wyboru użytkownika i zasad świadczenia usług dodatkowych;

2) Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych postanowień:

a) Użytkownik publikuje swoje komentarze, opinie i inne treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników poprzez moduły Platformy,
b) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników poprzez moduły Platformy treści:

 • sprzecznych z prawem,

 • pornograficznych,

 • propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe,

 • upowszechniających techniki łamania oprogramowania i niepowołanego zdobywania niepublicznych danych,

 • zawierających wirusy,

 • naruszających prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie,

 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,

 • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

 • naruszających zasady etykiety oraz współżycia społecznego,

 • noszących znamiona floodu,

3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 2 pp-t b niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania możliwości korzystania z Platformy lub poszczególnych modułów systemu, jak również prawo do usunięcia Konta Użytkownika w stosunku do użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis w dowolnym module systemu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Usługodawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień ust. 5 pkt .2 Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu;

4) Użytkownik korzystający z Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dostarczanej na podany w procesie rejestracji adres e-mail;

5) Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania czata w celu rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam;

6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;

7) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam zamieszczonych na platformie. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy w związku z treścią wykorzystanej reklamy;

8) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich;

9) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w serwisie również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z interesem Usługodawcy;

10) Usługodawca zastrzega sobie prawo nieodpłatnej emisji reklam o ile nie przekroczą one 15% powierzchni interfejsów.

6. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

1) Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi;

2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do:


 

a) przerw w świadczeniu Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy (w miarę możliwości przerwy takie będą robione w godzinach nocnych w weekendy),
b) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, zawierających treści pornograficzne oraz inne łamiące zasady dobrych obyczajów lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

3) Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika i zamieszczanie w Platformie treści niezgodnych z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Platformie w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

4) Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Platformy przez innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa;

5) Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę dla potrzeb świadczonej usługi; usługodawca gwarantuje poufność w/w danych

6) Usługodawca posiada prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania Platformy, w tym trwałego skasowania zgromadzonych w bazie danych treści oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy;

7) Użytkownik zobowiązuje się do:

a) nierozpowszechniania jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych Platformy,
b) nierozpowszechniania żadnych treści uznawanych za spam, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Platformy,

8) Jeśli inaczej nie określono Platforma oraz poszczególne elementy w niej użyte stanowią własność Menago i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.);

9) Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczonych w Platformie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie przepisów prawa;

10) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Platformie przez Użytkownika;

11) Użytkownik zobowiązuje się do nie ingerowania w kod modułów systemu, które udostępnia Platforma do zaimplementowania przez Użytkownika

12) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
b) za utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,


 

c) za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
d) za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
e) za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
f) za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji dla korzystania z modułu kooperacji,
g) za nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
h) za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nim przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
i) za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,
j) za straty wynikające z przerw w działaniu Platformy, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. O zamiarze dokonania przerw w działaniu Platformy użytkownik będzie informowany z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem.
k) za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie serwisu internetowego Użytkownika,
l) z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Użytkownika wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług Platformy,

13) korzystanie z funkcjonalności Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu;

14) Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie;

15) Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji;

16) W przypadku korzystania z możliwości reklamowych portalu:

a) Reklamodawca będzie udostępniać Usługodawcy reklamy w celu wykorzystania ich zgodnie z niniejszym Regulaminem.
b) Usługodawca ma prawo umieszczać reklamy lub wysyłać je do użytkowników Internetu, którzy wyrazili na to zgodę i otrzymywać z tego tytułu od Reklamodawcy wynagrodzenie określone w Programie Partnerskim lub umowie.
c) Usługodawca ma prawo prezentować Reklamy w dowolny wybrany przez siebie sposób przy czym:

 • każdy sposób prezentacji Linków i/lub Reklamy musi być dozwolony w umowie lub Programie Partnerskim określonym przez Reklamodawcę,

 • sposób prezentacji Reklamy nie może wprowadzać użytkownika Serwisu w błąd co do tego gdzie prowadzi Link umieszczony w tej Reklamie,

 • Usługodawca zobowiązuje się do niegenerowania sztucznego ruchu, to znaczy ruchu niespowodowanego przez świadome działania indywidualnych użytkowników Serwisu, których motywacją jest skorzystanie z umieszczonej na Stronie Docelowej oferty.

d) Usługodawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu, mających na celu zawyżanie kwoty opłat należnych Usługodawcy, w szczególności poprzez wykorzystywanie kontaktów do znajomych i bliskich bądź namawianie ich do działań, które choć podejmowane z założenia nie będą skutkować skorzystaniem z oferty zamieszczonej na Stronie Docelowej Usługodawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, czy nieetycznych, w szczególności niezamieszczania reklam na stronach zawierających materiały pornograficzne, pedofilskie, rasistowskie itp.
e) Usługodawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje niezbędnymi zasobami umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Serwisu;
f) Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do prezentacji treści umieszczanych przez niego poprzez moduły systemu.

7. Rozliczenia pomiędzy użytkownikami

1) Zgodnie z ust. 2 pkt.2. Regulaminu usługi podstawowe świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie;

2) Usługodawca udostępniając w ramach Platformy funkcjonalności kooperacyjne (moduł kooperacja) nie uczestniczy w finalizacji transakcji finansowych, są to rozliczenia pomiędzy Użytkownikami;

3) Usługodawca udostępniając w ramach Platformy funkcjonalności dodatkowe może uczestniczyć częściowo lub całkowicie lub nie uczestniczyć w finalizacji transakcji finansowych, w zależności od podpisanych umów lub warunków wynikających z programów partnerskich.

4) W module kooperacji:

a) sposób obliczania wynagrodzenia w kooperacji będzie określany każdorazowo przez kooperantów niezależnie od platformy,
b) Usługodawca nie ingeruje w inne ustalenia pomiędzy kooperantami takie jak termin płatności czy minimalna kwota do zapłaty
c) do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego do kooperanta kooperant zobowiązany jest dołączyć:

 • odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

 • potwierdzenie zarejestrowania kooperanta jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub

 • oświadczenie, że kooperant nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku kooperantów zwolnionych z VAT;

d) Wszystkie ceny za usługi podane w Platformie są cenami netto,
e) Wszelkie reklamacje co do realizacji kooperacji, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania kooperanci mogą zgłaszać do względem siebie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca nie jest stroną w rozliczeniach pomiędzy kooperantami. Może on wystąpić w roli rozjemcy i po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności umieścić w portalu odpowiednie informacje.
f) Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania kooperacji ponosi kooperant.
e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń kooperacji.
f) Usługodawca będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrował przebieg kooperacji i wynikające z niej Zdarzenia.
 

8. Polityka prywatności

1) Polityka prywatności Platformy dental24 określa m.in.:

a) Administratora danych udostępnionych przez użytkownika, którym jest MenagoCRM Sp. z o.o. ul. Sieradzka 113, 81-503 Gdynia. Menago przetwarza dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w ramach Platformy. Dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
b) Zakres danych użytkowników .

2) Menago przetwarza dane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Danych Platformy dental24 [www.dental24.co]

9. Reklamacje

1) Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług;

2) Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji do Usługodawcy;

3) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej),
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4) Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane;

5) Reklamacje należy przesłać na adres poczty elektronicznej admin@dental24.co

10. Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Platformy www.dental24.co/regulamin_platformy;

2) Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronach Platformy;

3) O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, publikując odpowiednią informację na stronach Platformy lub przesyłając taką informację e-mailem.

11. Informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z administracyjnym przedstawicielem Usługodawcy (e-mail: admin@dental24.co).


*
Operator systemu - MenagoCRM Sp. z o.o. - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny


Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet 8 Społeczeństwa informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki - Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania innowacyjnego biznesu typu B2B - Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość !